E’ partito Iron Tour Italy 2015, trionfa Firenze Triathlon